ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗ ਪੌਿਲਸੀ ਵੱ ਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੈਨਡੀਅਨ ਵ​ ਾਸਤੇ ਕ​ ੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ​ਮੁਿਹੰ ਮ ​ੁਰੂ

ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗ ਪੌਿਲਸੀ ਵੱ ਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੈਨਡੀਅਨ ਵ​ ਾਸਤੇ ਕ​ ੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ​ਮੁਿਹੰ ਮ ​ੁਰੂ

ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗਪੌਿਲਸੀ(ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱਲਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨਡਾ ਦੇ‘ਸਬਸਟਸ ਯੂਜ਼ ਐਡਂ ਐਿਡਕਨ ਪੋਗਰਾਮ’(ਐਸ.ਯੂ.ਏ.ਪੀ) ਦੇਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੰ ੂ$428, 535 ਦੀ ਪਾਪਤੀਹੋਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇਦੋਸਾਲਿਵਚ ਨਵਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇਯੋਜਨਾਵਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹਉਹਨਦੀ ਉਮਰ ਦੇਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ17-25 ਸਾਲਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀਨਾਲ ਸਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

加拿大合理毒品政策学生组织发起了针对年轻加拿大人的全国大麻教育运动

加拿大合理毒品政策学生组织发起了针对年轻加拿大人的全国大麻教育运动

安大略省多伦多市 2020年10月:加拿大学生明智对待毒品政策组织(“ CSSDP”)兴奋
地宣布,该组织启动了一项由青年人主导的、为期两年的全国大麻教育项目。 通过加拿大
卫生部的药物使用和成瘾项目(SUAP)支持,CSSDP将在两年的时间内使用该笔专项
资金开展一系列教育项目,以及旨在推动与17-25岁的青年人就大麻的使用展开明智的,
与年龄相符的,并基于证据支持的对话活动。