ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗ ਪੌਿਲਸੀ ਵੱ ਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੈਨਡੀਅਨ ਵ​ ਾਸਤੇ ਕ​ ੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ​ਮੁਿਹੰ ਮ ​ੁਰੂ

ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗਪੌਿਲਸੀ(ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱਲਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨਡਾ ਦੇ‘ਸਬਸਟਸ ਯੂਜ਼ ਐਡਂ ਐਿਡਕਨ ਪੋਗਰਾਮ’(ਐਸ.ਯੂ.ਏ.ਪੀ) ਦੇਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੰ ੂ$428, 535 ਦੀ ਪਾਪਤੀਹੋਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇਦੋਸਾਲਿਵਚ ਨਵਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇਯੋਜਨਾਵਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹਉਹਨਦੀ ਉਮਰ ਦੇਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ17-25 ਸਾਲਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀਨਾਲ ਸਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

加拿大合理毒品政策学生组织发起了针对年轻加拿大人的全国大麻教育运动

安大略省多伦多市 2020年10月:加拿大学生明智对待毒品政策组织(“ CSSDP”)兴奋
地宣布,该组织启动了一项由青年人主导的、为期两年的全国大麻教育项目。 通过加拿大
卫生部的药物使用和成瘾项目(SUAP)支持,CSSDP将在两年的时间内使用该笔专项
资金开展一系列教育项目,以及旨在推动与17-25岁的青年人就大麻的使用展开明智的,
与年龄相符的,并基于证据支持的对话活动。

CSSDP Annual General Meeting 2020

Please join us for our Annual General Meeting! When: Thursday Nov 26, 4:OO PST / 5:00 CMT / 6:00 CST / 7:00 EST / 8:00 AST/ 8:30 NST What we’ll do: Connect with chapter and board members from across Canada, review the great progress our chapters and organization...

Not all Calls for Decriminalization are Equal

We, Canadian Students for Sensible Drug Policy, stand firmly in our support of efforts to immediately decriminalize the possession of illicit drugs across the country. On July 9th, 2020, following years of organizing by grassroots drug policy and harm reduction...

CSSDP Statement on International Drug Checking Day

From Betsos, Alex (2019), “What’s in Drugs Baby Don’t Hurt Me: Professionalization of Changing Drug Knowledge in British Columbia” March 31, 2020  For Immediate Release International Drug Checking Day 2020 – A Call to Action in Expanding...

CND Day 3: Things That Aren’t Cannabis

These blog posts are made in collaboration between CSSDP, SSDP and Youth RISE as part of our joint effort to provide youth with information about the Commission of Narcotic Drugs. We are the Paradigma Coalition. Author: Alex Betsos It’s day 3 of the 63rd session of...

Paradigma Day 2: The Early Rising Youth Activists

These blog posts are made in collaboration between CSSDP, SSDP and Youth RISE as part of our joint effort to provide youth with information about the Commission of Narcotic Drugs. We are the Paradigma Coalition. Author: Ailish Brennan The Second Day of the 63rd...

Paradigma Day 1

These blog posts are made in collaboration between CSSDP, SSDP and Youth RISE as part of our joint effort to provide youth with information about the Commission of Narcotic Drugs. We are the Paradigma Coalition. Authors: Alex Betsos (CSSDP) and Róisín Downes (SSDP)...

Ottawa’s Move for Harm Reduction via Vending Machines

It has been reported that Ottawa has installed new machines. The vending machines are for needles and crack pipes. These are sterile devices for use to reduce the probability of non-sterile ones being used. This is intended to reduce the number of infections related...

With or without the blessing

Toronto opened the 1st pop-up safe injection site. The city of Toronto has not ‘blessed’ the project. However, activists for the site are excited about it, and “hope authorities won’t shut them down” (Nasser, 2017). For one of the underserved sectors of the Toronto...

Vancouver Island Opening Consumption Site

It has been reported by CTV Vancouver Island that there is an exemption granted to the Vancouver Island Health Authority for the operation of Victoria’s first supervised consumption site.   The site will open on 941 Pandora Ave. It has been named the Pandora...

Drug Checking Workshop

Canada is currently facing one of the largest drug adulteration epidemics in the country’s history, mainly via street level trafficking of drugs. Drug dealers and suppliers are cutting their drugs with myriads of random chemicals and powders that look similar to the...