ਟੋਰੰ ਟ,ੋ ਟੈਰੀਓ. ਅਕਤੂਬਰ 17, 2020: ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗ ਪੌਿਲਸੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱ ਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ਪੋਗ ਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਸਬਸਟਸ ਯੂਜ਼ ਐਡਐਿਡਕਨ ਪੋਗ ਰਾਮ
(
ਐਸ..ੂ ਏ.ਪੀ) ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੰ ੂ $428, 535 ਦੀ ਪਾ ਪਤੀ ਹੋਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਿਵਚ ਨਵ ਪੋਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਰਾਹ ਉਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ

17-25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਸਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਪਾ ਜੈਕਟ 2018 ਿਵੱ ਚ ਬਣੀ ਸਿਸਬਲ ਕੈਨਾਿਬਸ ਐਜੁਕੇਨ: ਏ ਟੂਲਿਕਟ ਫੌਰ ਐਜੁਕੇਿਟੰ ਗ ਯੂਥਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤ ਬਾਦ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ੂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾਇਸ
ਪੋਗ ਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਟੂਲ
ਿਕਟ ਨੰ ੂ ਵਰਕਾਪ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨਟ ਰਾਹ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱ ਜ ਤਕ ਇਸ ਟੂਲਿਕਟ ਨੰ ੂ ਇੰ ਟਰਨਟ ਤ 2000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰ ੂ ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ, ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹ

ਕੈਨਡੀਅਨ ਕੈਨਾਿਬਸ ਸਰਵੇ (2019) ਤ ਪਤਾ ਲੱ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 16-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨਾਿਬਸ ਦੀ ਵਰਤ 25 ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱ ੁਗਣੀ ਸੀਕੈਨਾਿਬਸ ਨੰ ੂ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਿਤਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱ ੁਦੇ ਚਰਚਾ
ਿਵੱ ਚ ਹਨ
ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪਮ ਾਿਣਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਦਰੀ ਪਾ ਜੈਕਟ, ਨੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਨਵ ਅਤੇ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨਾਿਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਪੋਗ ਰਾਮ ਨੰ ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਿਕ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਜਦ ਕੈਨਾਿਬਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰ ੂਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮ ਵੀ ਕਈ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੈਨਾਿਬਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨਹੁਣ ਜਦ ਕੈਨਾਿਬਸ ਨੰ ੂ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਿਤਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਰੀ ਪਾ ਜੈਕਟ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਿਖਆ ਨੰ ੂ ਕਈ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ ਹੈਇਸ ਪਾ ਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ

ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਨੰ ੂ ਅਸਰਦਾਰ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰ ੂ ਿਖਆਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰ ੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵ17-25 ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਪਾ ਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇ ਹੈ:

 • ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਦੀਸਿਸਬਲਕੈਨਾਿਬਸਐਜੁਕੇਨਟੂਲਿਕਟਦੀਪਹੰੁਚਅਤੇਵੰਡ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਇਸ ਪੋਗ ਰਾਮ ਰਾਹ ਅਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਚ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਾਵ ਿਵੱਚਟੂਲਿਕਟਨੰੂਵੰਡਸਕੀਏਤਿਕਉਹਨਭਾਈਚਾਿਰਆਂਤੱਕਪਹੰੁਚਕਰ ਸਕੀਏ, ਿਜਹਨ ਤੱ ਕ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਹ ਪਹੰ ੁਚਦੇ
 • ਰਾਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਡਾਇਲੌ ਗ ਦਾ ਪਬ ੰ ਧ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਰਾਹ ਔਨਲਾਇਨ ਵਰਕਾਪ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਿਵਚ ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੀਡਰ (17-25 ਸਾਲ) ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰ ੂ ਖਾਸ ਮਹੱ ਤਵ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਉਮਰ ਨੰ ੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱ ਲ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ
 • ਇਸ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਨੰ ੂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੂਲਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ ਰਹੇਗੀਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਸੋਲ ਮੀਿਡਆ, ਅਖਬਾਰ, ਹਾਰਮ ਿਰਡਕਨ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਨੌ ਜਵਾਨ, ਉਹਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਲੱ ਭ ਸਕਣ

  ਅਸ ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਿਕ ਸਾਨੰ ੂ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਲਈਹਇਹਕਿਹਣਾਹੈਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਦੇਪਧ ਾਨਕੀਰਾਲੰਡਨਨਡਉਦਾਉਹਨ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਦਰੀ ਪਾ ਜੈਕਟ ਪਿਹਲੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ੂ ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ

  ਨੌ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੰ ੂ ਹੋਰ ਕਾਿਬਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਿਆਂ ਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

  ਜੇ ਤੁਸ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹ, ਸਾਡੇ Patreon

 • ਪੇਜ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਅਸ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ

  ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

  ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਿਕ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਮਸਲਾਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਮੱ ੁਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰ ੁਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ੂ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇ ਤੇ 20 ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵ ਹਨ ਜੋ ਨੌ ਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਕ ਰਾਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ

  ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਾਰਮ ਿਰਡਕਨ ਯੋਜਨਾਵ, ਅਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਲੋਕਲ, ਕਦਰੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪਚ ਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਐਸ..ੂ ਏ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਹੈਲਥਕੈਨਡਾਦਾਐਸ.ਯੂ..ਪੀਪੋਗ ਰਾਮਲੋਕਲ,ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਿਜਕਅਤੇਨਾਨਪੌਿਫਟ ਸੰਸਥਾਵ,ਅਤੇਿਵਅਕਤੀਗਤਪੋਗ ਰਾਮਨੰੂਗਟਰਾਹਆਰਿਥਕਸਿਹਯੋਗਿਦੰਦਾਹੈਜੋਿਕਨੇ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਸਿਲਆਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਇਹ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਉਹਨ ਪੋਗ ਰਾਮ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੱ ੁਕੇ ਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰਮ ਿਰਡਕਨ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਟੀ ਟਮਟ ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਿਹਰ, ਸੂਬੇ, ਜ ਕੈਨਡਾ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਕੋਈ ਵੀ ਨੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ ਓਪੀਓਇਡ, ਸਾਇਕੋਡੇਿਲਕ, ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੈਨਾਿਬਸ, ਰਾਬ, ਿਨਕੋਿਟਨ ਅਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਆਿਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ

ਮੀਿਡਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

Hasham Kamran, CSSDP Communications Manager

587-707- 4817

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

contact@cssdp.org

ਸੋਲ ਮੀਿਡਆ:

getsensible.org